Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER

120 36637.

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

• directe schade: zaakschade aan door ons verkochte en geleverde zaken;

• indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten.

3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

4. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

5. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL II ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE

AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten dan indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

4. Indien de wederpartij bij ons mondeling of per telefoon, e-mail of telefax een bestelling plaatst, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door ons aan de wederpartij verstrekte bestelopdracht en/of orderbevestiging en/of door de pakbon en/of vrachtbrief, tenzij de wederpartij onmiddellijk na ontvangst van de bestelopdracht en/of orderbevestiging en/of door de pakbon en/of vrachtbrief schriftelijk zijn bezwaren kenbaar maakt.

5. Nadere afspraken, aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst verbinden ons alleen indien en voor zover wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

6. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden

gebruikt in het verkeer met derden.

7. Indien onze aanbieding niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden teruggezonden.

8. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

9. De opgegeven prijzen gelden af fabriek of af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

10. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

11. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

12. Tenzij door de wederpartij bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door ons schriftelijk zijn bevestigd, wordt door ons gewone handelskwaliteit geleverd

ARTIKEL IV LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van ons, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.

4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd.

5. Het risico van beschadiging, roestvorming, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

6. De wederpartij is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, verplicht tot de snelst mogelijke lossing. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken lost en/of afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

ARTIKEL V OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,

defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking c.q. vertraagde of te late leveringen van derden, in het bijzonder toeleveranciers, van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL VI UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen prijs van het door ons verkochte en geleverde zaken.

2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel I lid 2, zijn wij, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. Met name wordt door ons de aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die een gevolg is van tekortkomingen in door de wederpartij ter beschikking gestelde berekeningen en/of werktekeningen.

5. Wij sluiten vervolgens, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, de aansprakelijkheid uit voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen in

door ons of voor rekening van ons vóór of bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte berekeningen en/of werktekeningen en/of bewerkingen.

6. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

7. De in lid 6 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

ARTIKEL VII GARANTIE

1. Onverminderd het bepaalde in artikel VIII (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt door ons aan de wederpartij de normale en gangbare handelskwaliteit geleverd. Specifieke kwaliteitseisen en/of specifieke kwaliteitsnormen moeten schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel VIII (reclame) rust op alle door ons verkochte en geleverde zaken waarvoor geen fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie geldt zoals omschreven in lid 1, een garantie van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering. Wij zijn ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het vervangen van de geleverde zaken of tot het vergoeden van de netto factuurwaarde, zulks naar onze keuze. Zaken die op grond van deze garantie moeten worden vervangen dienen franco bij ons te worden terugbezorgd.

4. De met de garantie gepaard gaande reisuren (inclusief reis- en verblijfkosten), transport- en magazijnkosten zullen steeds voor rekening van de wederpartij blijven.

5. De garantie geldt niet indien:

a. en zolang de wederpartij in verzuim is;

b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;

c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. wij niet binnen 10 dagen na de ontdekking van een gebrek in de gelegenheid worden gesteld om dit te onderzoeken;

e. de in lid 3 genoemde termijn is verstreken.

6. Wij staan er niet voor in en garanderen niet en worden nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de door de wederpartij bij ons gekochte zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken.

ARTIKEL VIII RECLAME

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.

3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen veertien dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

4. Indien de een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn , zijn wij slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, onverminderd het bepaalde in artikel VI, uitgesloten.

ARTIKEL IX MATEN, BEWERKINGEN, KWALITEITSNORMEN

1. Zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2 Tenzij anders met de wederpartij is overeengekomen worden de door de wederpartij bij ons bestelde ijzer- en/of staalproducten niet gestraald en/of voorzien van een beschermende laag zoals verf of menie.

3. Indien is overeengekomen dat de door de wederpartij bestelde ijzer- en/of staalproducten moeten worden voorzien van een beschermende laag zoals verf of menie, wordt door ons – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – uitsluitend een voor het transport bedoelde beschermende laag aangebracht.

ARTIKEL X BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden in Nederland en wel op één van de navolgende wijzen: hetzij in contanten op het kantooradres van de vennootschap hetzij op een door ons aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank. De betaling zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(saanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim.

De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL XI ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien door ons op rekening wordt geleverd.

2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL XII EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. De wederpartij verplicht zich:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;

7. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door ons te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 6 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:

- de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;

- de door ons geleverde zaken blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen – tevens ons eigendom totdat de wederpartij alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan ons heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;

- in geval van be- of verwerking van de door ons geleverde zaken, wordt de wederpartij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor ons te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien;

- indien de door ons geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van vermenging van de door ons geleverde zaken met andere zaken, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door ons geleverde zaken tot de factuurwaarde

van de andere zaken. Voor het geval onze eigendomsrechten als gevolg van natrekking of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan ons over.

ARTIKEL XIII RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL XIV VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL XV CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW

ARTIKEL XVI CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij

dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL XVII GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten. 2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.